SAKRAMENTY i POSŁUGI

_ A A A

Sakramenty - informacje ogólne

Sakrament Chrztu św. ››

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"


Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka.

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w Kancelarii Parafialnej dostarczając następujące dokumenty:
1. Wyciąg Aktu Urodzenia dziecka lub skrócony Odpis
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka [jeżeli był poza parafią]
3. Dane chrzestnych - imię i nazwisko, adres
4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Chrzestnych wybierają rodzice, ale muszą oni spełniać określone przez Kościół warunki:
1. Ukończyli 16 rok życia i są wystarczająco dojrzali do spełniania tego zadania
2. Przystąpili do Sakramentu Chrztu, Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania
3. Należą do Kościoła Katolickiego- są osobami wierzącymi i praktykującymi
4. Nie mogą być dopuszczone do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w nie sakramentalnych związkach małżeńskich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.
5. Należy unikać zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, którzy nie będą interesowali się wychowaniem religijnym dziecka.

Imię dziecka wybierają rodzice.
Tym imieniem będą wyrażać całą swoją miłość i troskę o nie. Poprzez wymawianie tego imienia będą mieli wpływ na swoje dziecko. Koniecznie trzeba pamiętać, aby imię było piękne, ale nie udziwnione. Będzie towarzyszyło dziecku przez całe życie, a nie tylko w wieku dziecięcym. Przy wyborze warto zajrzeć do księgi imion, aby dowiedzieć się, co ono oznacza. Warto wybrać imię świętego lub błogosławionego - wtedy dziecko w czasie chrztu otrzyma zarazem swojego Patrona, który stanie się dla niego wzorem, obrońcą i orędownikiem u Boga. Warto więc poznać historię osoby świętej noszącej to imię.

Rodzice i chrzestni przystępują w czasie liturgii chrztu do Komunii Św.- wcześniej do spowiedzi. Zaleca się, aby do sakramentów św. przystąpili także inni członkowie rodziny.

Chrzest w naszej parafii udzielany jest zasadniczo w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11:00

O posługę podczas chrztu należy poprosić Pana Kościelnego (Sławomir Fyda tel. 696 746 645)


Warto wiedzieć ››


Sakrament Eucharystii - I Komunia św. ››

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"


Przygotowanie bezpośrednie do I Spowiedzi i Komunii św. dzieci klas III rozpoczyna się we wrześniu.

Raz w miesiącu katecheza rodziców i dzieci odbywa się w szkole, a nabożeństwo w kościele.

Rodzice dostarczają na drugie spotkanie metrykę chrztu dziecka, jeżeli chrzest był w innej parafii.

Uroczystość pierwszego pełnego udziału w Eucharystii jest w ostatnią niedzielę maja na sumie o godz. 1100


Warto wiedzieć ››


Sakrament Bierzmowania ››

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"


Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu.

Raz w miesiącu w kościele odbywa się nabożeństwo i katecheza.

W modlitwie i katechezie uczestniczą rodzice kandydatów.

Termin Bierzmowania ustala Ksiądz Biskup.


Warto wiedzieć ››


Sakrament Pojednania i Pokuty ››

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od Miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"


Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego [świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej].

Spowiedź św. w naszej Parafii przed każdą Mszą św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

- Rachunek sumienia
przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi
- Żal za grzechy
boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
- Postanowienie poprawy
postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu.
- Szczera spowiedź
wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem.
- Zadośćuczynienie
wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód wyrządzonych przez grzech.


Warto wiedzieć ››


Sakrament Namaszczenia Chorych ››

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"


Sakramentu namaszczenia chorych należy udzielić tym wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. Nie należy wezwania odkładać na ostatnią chwilę, ale wtedy, gdy chory ma jeszcze rozeznanie i świadomość. Sakrament może przyjąć jedynie żyjący człowiek (nie udziela się go osobom zmarłym). Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.

Zwykle udzielanie sakramentu namaszczenia poprzedzone jest sakramentalną spowiedzią chorego, a po namaszczeniu następuje obrzęd Komunii św. Chorego namaszcza się na czole i rękach.

Gdy kapłan przychodzi, aby zaopatrzyć chorego trzeba odpowiednio przygotować pokój:
1. Należy ustawić stół nakryty obrusem, na którym kapłan składa Najświętszy Sakrament i oleje święte,
2. Na stole należy przygotować: krzyżyk, świece, naczynie z wodą święconą i kropidło,
3. Jeżeli chory ma otrzymać namaszczenie należy na talerzyku przygotować kilka małych gałek waty, szczyptę soli, plasterek cytryny i małą kromkę chleba do dokonania puryfikacji.
4. w czasie udzielania sakramentu powinni modlić się wspólnie wszyscy domownicy.

Do chorego lub umierającego wzywamy kapłana bezzwłocznie o każdej porze - tel. 535 977 851


Warto wiedzieć ››


Sakrament Małżeństwa ››

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"


Zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Polski wymagany wiek zawarcia małżeństwa dla dziewcząt i chłopców ustalony został na 18 rok życia.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:

1. ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
2. świadectwo (metryka) chrztu świętego (wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do kancelarii parafialnej)
3. świadectwo bierzmowania (o ile brak jest adnotacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania na świadectwie /metryce/ chrztu świętego),
4. ostatnie świadectwo szkolne z gimnazjum (szkoły podstawowej) i szkoły ponadgimnazjalnej (średniej, zawodowej),
5. zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej [kursu przedmałżeńskiego],
6. ustna informacja dotyczącą roku oraz nazwy i adresu parafii przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.
7. jeżeli strony pragną zawrzeć małżeństwo kościelne ze skutkami cywilnymi, czyli małżeństwo konkordatowe, zobowiązani są przedłożyć proboszczowi parafii, gdzie będzie udzielany sakrament, wyciągnięte z USC trzy egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne przez trzy miesiące od daty wystawienia.

O innych dokumentach i wymaganiach, jakie stawia prawo kościelne, zainteresowani zostaną poinformowani w czasie pierwszej rozmowy w Kancelarii Parafialnej,

W przypadku ponownego zawierania małżeństwa, należy przedstawić świadectwo zgonu poprzedniego współmałżonka.

W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.

Narzeczeni wybierają dwóch świadków ślubu, pamiętając by byli to ludzie wierzący i praktykujący, po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania.

Świadkowie ślubu i najbliższa rodzina winni pamiętać, aby w czasie uroczystości być w stanie łaski uświęcającej i wraz z nowożeńcami przystąpić do Komunii św.

Celebracja liturgii zaślubin jest najważniejszym momentem dnia weselnego. Winna być przygotowana z wielką troską. Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest wyrazem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością. Strój ślubny winien być zgodny z tradycją i powagą celebracji, którą sprawuje się w obecności Boga. Śpiew i muzyka - w ich doborze powinno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie w liturgii. Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny. Nie mogą przesłonić celebrowanego misterium. Wykonuje je z dużą kulturą i dyskrecją osoba upoważniona przez Księdza Proboszcza na podstawie specjalnych kwalifikacji.

Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Narzeczeni mogą uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub pewne szczegóły, np.: dobór przynajmniej jednego z dwu czytań biblijnych i modlitwy wiernych. Dobrze jest poprosić kogoś (świadków, rodzeństwo, przyjaciół) do czytania lekcji, modlitwy wiernych i śpiewania psalmu. Narzeczeni proszą o posługę podczas ceremonii ślubnej P. Kościelnego (Sławomir Fyda tel. 696 746 645) oraz P. Organistę (Kazimierz Kruczek tel. 722 398 503)

RACHUNEK SUMIENIA DLA NARZECZONYCH ››

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NARZECZONYCH ››

OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W CZASIE MSZY ŚW. ››

MODLITWY ››

ZASADY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA PODCZAS CELEBRACJI LITURGII
(na podstawie instrukcji Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii)

1. Powodem wydania niniejszych zasad jest konieczność zagwarantowania sacrum liturgii przez usunięcie z kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, czynne, pobożne i owocne uczestnictwo w czynnościach liturgicznych.

2. Liturgia jest przede wszystkim niedostrzegalnym dla zmysłów działaniem Chrystusa, Jedynego i Najwyższego Kapłana, który mocą Ducha Świętego uświęca ludzi i razem z Kościołem oddaje swojemu Ojcu całkowity i publiczny kult. Liturgia jest także działaniem Kościoła, hierarchicznie uporządkowanej społeczności ochrzczonych, złączonej z Chrystusem Kapłanem i Głową.

3. Celebracja liturgii ma strukturę sakramentalną, to znaczy jest jakby "utkana" z symboli (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1145), słów, gestów, postaw i czynności wykonywanych przez członków liturgicznego zgromadzenia, zajmujących odpowiednie miejsce we wnętrzu kościoła. Symbole są "narzędziami" uświęcających i kultycznych czynności Chrystusa i Kościoła.

4. Czynności liturgiczne domagają się wiary, są jej wyznaniem i przyczyniają się do jej pogłębienia.

5. Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, dał Apostołom polecenie: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19). Sprawowanie Mszy świętej i innych sakramentów jest uobecnianiem i pamiątką jedynego i niepowtarzalnego zbawczego wydarzenia: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa oraz Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie to określamy mianem Misterium Paschalne. Trwanie Pamiątki tego Misterium zapewnia w Kościele - aż do przyjścia Pana (por. l Kor 11,26) - sama jej celebracja oraz zachowanie jej w życiu i postępowaniu chrześcijan.

6. Praktyka fotografowania i filmowania osób pełniących czynności liturgiczne wynika z chęci jakiegoś "utrwalenia" tych czynności i zachowania ich "pamiątki" na przyszłość, aby można było do nich wracać myślą i odnawiać ich przeżycie. Słowa, dźwięki, gesty "zapisane" przy pomocy tych środków technicznych pozostają martwe. Nie można bowiem utrwalić ani ludzkich przeżyć, ani nieuchwytnego dla zmysłów działania Trójosobowego Boga, stanowiącego istotę - misterium - świętych czynności. "Pamiątki" produkowane przez fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego nie są w stanie utrwalić w czasie samego misterium zbawienia, jakiego dokonuje Bóg w sercu człowieka i jakie winno owocować w jego czynach.

7. Całe zgromadzenie liturgiczne jest celebransem czynności sakramentalnych (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1140. 1188). Zgromadzenie to jest zorganizowane na podobieństwo żywego organizmu. Jego przewodniczącym jest biskup lub kapłan (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1142). Obok przewodniczącego działają także w zgromadzeniu takie osoby, jak diakon, akolita, lektor, kantor, komentator, członkowie chóru, ministranci. Większą część zgromadzenia stanowią inni wierni czynnie uczestniczący w liturgii przez wzrokową i słuchową komunię z przewodniczącym, przez aklamacje i odpowiedzi, przez słuchanie słowa Bożego, a nade wszystko przez wewnętrzne skupienie oraz komunię z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym (przez wiarę, nadzieję, miłość, wdzięczność, uwielbienie, przebłaganie, prośbę).

8. W żadnym z dokumentów Kościoła, w których jest mowa o sprawowaniu czynności liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie lub operatorze filmowym jako o członku zgromadzenia liturgicznego. Tymczasem bardzo często fotografowie i operatorzy zajmują w zgromadzeniu liturgicznym takie miejsce i tak się zachowują, jakby to oni właśnie byli przewodnikami zgromadzenia i ośrodkami jego uwagi.
8.1 Poruszanie się tych osób we wnętrzu kościoła podczas celebracji liturgii, a także manipulowanie sprzętem technicznym stwarza dodatkowe, niepotrzebne bodźce wzrokowo-słuchowe zakłócające uwagę uczestników.
8.2 Obecność tych osób w zasięgu wzroku wiernych konkuruje z rolą przewodniczącego lub usługujących w prezbiterium.
8.3 Ich działanie stwarza podświadomą presję w kierunku "pozowania", a więc i niebezpieczeństwo fałszowania postaw uczestników liturgii. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci (np. przystępujących do Pierwszej Komunii świętej) ze względu na ich ograniczoną zdolność skupienia się na misterium liturgii oraz podatność na rozproszenie uwagi przez drugorzędne, przypadkowe i zbyteczne czynności.

9. Biorąc pod uwagę wymienione powody ustala następujące zasady:
9.1 Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy - okazjonalnie lub na sposób stały - zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej.
9.2 Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza lub rektora oraz do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii.
9.3 Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych winny być odpowiednio i godnie, świątecznie ubrane.
9.4 Fotograf czy operator kamery nie powinien zajmować miejsca w prezbiterium, a więc w strefie przeznaczonej dla kapłana i osób pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie.
9.5 Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia (reflektorów, halogenów itp.) skierowanych w stronę zgromadzenia, czy też rażących wzrok osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach sakramentalnych (dzieci przyjmujących Pierwszą Komunię świętą, nowożeńców, usługujących). W wyjątkowych wypadkach, np. w przypadku transmisji, sprawa jest osobno rozpatrywana z odpowiedzialnym za kościół.
9.6 Podczas danej czynności może być dopuszczony do jej rejestrowania tylko jeden operator kamery filmowej lub wideo. Winien on zawsze zajmować w kościele stale miejsce i ograniczać do minimum ruchy związane z obsługą sprzętu, tak by wykluczyć rozpraszanie uwagi uczestników. Wciąż ulepszany sprzęt fotograficzny pozwala na fotografowanie z dalszych odległości -także więc fotograf może zająć swoje stanowisko w odpowiedniej odległości.
9.7 Fotograf i kamerzysta powinni bezwzględnie przestrzegać ciszy oraz zajmować postawę przewidzianą w danym momencie liturgii. Nie mogą prowadzić rozmów i przyjmować postaw niewłaściwych, które mogą być odebrane jako lekceważenie sprawowanych czynności liturgicznych.
9.8 Są w liturgii chwile wymagające szczególnego skupienia i uwagi, są to: czytania słowa Bożego, homilia (kazanie), modlitwa eucharystyczna, przeistoczenie (podniesienie). W tym czasie osoby fotografujące lub filmujące nie mogą się poruszać w kościele, bo przeszkadza to celebransowi i pozostałym uczestnikom liturgii.
9.9 Osoba filmująca i fotografująca powinna maksymalnie ograniczyć przechodzenie z jednej strony na drugą (mogą to uczynić przechodząc z tyłu kościoła, za ławkami). Przechodząc przez oś kościoła powinna oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi. Jeśli ma kamerę na ramieniu, to niech nie „kuca” i nie „symuluje” wykonania przyklęknięcia i znaku krzyża. Wystarczy, że zatrzyma się i skłonieniem głowy odda cześć Panu Jezusowi w tabernakulum.
9.10 Fotograf i kamerzysta, jeśli są osobami wierzącymi, są zobowiązani do czynnego udziału w liturgii. W ten sposób dają świadectwo swojej wiary oraz wspierają uczestnictwo zgromadzonych wiernych. Jeśli zaś fotograf i kamerzysta nie są osobami wierzącymi, są zobowiązani do postawy pełnej szacunku dla miejsca i liturgii.
9.11 Bezpośrednio przed celebracją poleca się odmówić stosowną modlitwę za przyczyną św. Maksymiliana Kolbe i Św. Weroniki .


Modlitwy fotografa i kamerzysty

W imię † Ojca i † Syna i † Ducha Świętego. Amen

Błogosławiony jesteś Boże, wieczna mądrości, Ty uświęcasz umysły ludzi i swoim błogosławieństwem wspierasz ludzkie przedsięwzięcia.

Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki.

Przyjmij Jezu, mój szczery ukłon, uwielbiaj ze mną Ojca światłości, daj mi Ducha Twego. Amen

Wszechmogący wieczny Boże, z którego natchnienia św. Maksymilian Kolbe wykorzystywał najnowsze zdobycze techniki, aby głosić Twoją chwałę, przymnóż nam wiary, abyśmy przez posługę filmowania sprawowaną z największą czcią dla świętych tajemnic zbawienia, służyli ewangelizacji w świecie współczesnym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Św. Weroniko, która otrzymałaś w cudowny sposób Obraz Świętego Oblicza naszego Pana, wspomagaj mnie, abym godnie i wiernie zachował materialną pamiątkę ze sprawowania świętych obrzędów. Amen.


9.12 W celu uniknięcia niepotrzebnych trudności i nieporozumień duszpasterze winni w odpowiednim czasie omówić ewentualny udział fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego z zainteresowanymi osobami, które mają ich zaprosić, np. z rodzicami dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej, z narzeczonymi przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa, z rodzinami zmarłych (w związku z pogrzebem), z alumnami, z neoprezbiterami-prymicjantami itd.

10. W myśl kanonu 562 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz "obowiązany jest czuwać, aby funkcje liturgiczne były godziwie sprawowane (...) i by nie działo się nic, co nie przystoi świętości miejsca oraz poszanowaniu domu Bożego", dlatego On jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących fotografowania lub filmowania czynności liturgicznych. Dlatego w przypadku braku poszanowania tych zasad i przyjętych ustaleń duszpasterze powinni odmówić fotografom lub operatorom sprzętu audiowizualnego prawa wykonywania w kościele tych czynności. Duszpasterze są bowiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za przygotowanie liturgii, za formację członków zgromadzenia oraz za sacrum liturgicznych celebracji.

MOŻNA, WARTO, NALEŻY…
Chrześcijańskie strony WWW – „tu” warto wejść… wiele razy

Sposoby na wzajemną bliskość 365 dni w roku:

www.npr.pl - naturalne planowanie rodziny
www.szansaspotkania.net - miłość , seksualność , małżeństwo
www.malzenska.pl - ksiegarnia dla małżonków szukajacych szczęścia
www.28dni.pl - poznaj swoją płodność
www.lmm.pl - naturalne planowanie rodziny
www.naprotechnologia.pl - co każda para wiedzieć powinna
www.tarnow.oaza.pl - Domowy Kościół - Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnów
www.srk.diecezja.tarnow.pl - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnów
www.dk.oaza.pl - Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

Życie wiarą na co dzień:

www.za-kochanie.pl – ślubne podpowiedzi i nie tylko
www.wiara.pl – serwis o wierze chrześcijańskiej
www.deon.pl – wydarzenia codzienne a nasza wiara
www.biblia.pl – okazja do poczytania Pisma Świętego
www.duchowy.pl – dla pogłębienia życia duchowego
www.spowiedz.katolik.pl – wszystko o spowiedzi świętej
www.mateusz.pl/pow - odpowiedzi na różne pytania dotyczące wiary
www.apostol.pl – perełki, e-kartki, humor, modlitwy, opowiadania
www.adonai.pl – pytania i odpowiedzi, artykuły – o tych co nie wstydzą się Jezusa
www.muzycznedary.pl – lista przebojów muzyki chrześcijańskiej
www.kdm.pl – ewangelizacja, muzyka, uwielbienie Boga

Książki z dobrą podpowiedzią dla narzeczonych i małżonków:

Linda Dillow, Lorrain Pintus: Intymne sprawy – 21 pytań na temat seksu
O. Ksawery Knotz: Seks jest boski; Nie bój się seksu; Puzzle małżeńskie
O. Mirosław Pilśniak: Krótka kołdra
Urszula i Michał Piekara: Przytul mnie choć na chwilę
Meg Meeker: Ojcowie mocne córki
John i Stasi Elgredge: Dzikość serca: Urzekająca
Charles Martin (powieści): Kiedy płaczą świerszcze; Pomiędzy nami góry
Bill Hybeles: Zbyt zajęci, by się modlić; Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy?


Warto wiedzieć ››Posługi - informacje ogólne

Pogrzeb ››

"Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję"


Rodzina powinna zadbać o to , aby chory(a) przyjął(ęła) Sakrament Namaszczenia , kiedy tego jest świadomy(a) - w nagłych wypadkach należy wezwać kapłana.

Potrzebne dokumenty:
1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
2. Informacje o przyjmowanych przed śmiercią Sakramentach

Uczestnicy pogrzebu powinni przyjąć komunię św. w czasie Mszy św. pogrzebowej. O przystąpienie do spowiedzi zatroszczmy się wcześniej.

Należy poprosić o posługę podczas ceremonii pogrzebowej P. Kościelnego (Sławomir Fyda tel. 696 746 645), P. Organistę (Kazimierz Kruczek tel. 722 398 503) oraz P. Grabarza (Mateusz Leksan tel. 606 317 893)

Informacje ogólne

Zasady fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii ››

ZASADY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA PODCZAS CELEBRACJI LITURGII
(na podstawie instrukcji Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii)

1. Powodem wydania niniejszych zasad jest konieczność zagwarantowania sacrum liturgii przez usunięcie z kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, czynne, pobożne i owocne uczestnictwo w czynnościach liturgicznych.

2. Liturgia jest przede wszystkim niedostrzegalnym dla zmysłów działaniem Chrystusa, Jedynego i Najwyższego Kapłana, który mocą Ducha Świętego uświęca ludzi i razem z Kościołem oddaje swojemu Ojcu całkowity i publiczny kult. Liturgia jest także działaniem Kościoła, hierarchicznie uporządkowanej społeczności ochrzczonych, złączonej z Chrystusem Kapłanem i Głową.

3. Celebracja liturgii ma strukturę sakramentalną, to znaczy jest jakby "utkana" z symboli (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1145), słów, gestów, postaw i czynności wykonywanych przez członków liturgicznego zgromadzenia, zajmujących odpowiednie miejsce we wnętrzu kościoła. Symbole są "narzędziami" uświęcających i kultycznych czynności Chrystusa i Kościoła.

4. Czynności liturgiczne domagają się wiary, są jej wyznaniem i przyczyniają się do jej pogłębienia.

5. Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, dał Apostołom polecenie: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19). Sprawowanie Mszy świętej i innych sakramentów jest uobecnianiem i pamiątką jedynego i niepowtarzalnego zbawczego wydarzenia: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa oraz Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie to określamy mianem Misterium Paschalne. Trwanie Pamiątki tego Misterium zapewnia w Kościele - aż do przyjścia Pana (por. l Kor 11,26) - sama jej celebracja oraz zachowanie jej w życiu i postępowaniu chrześcijan.

6. Praktyka fotografowania i filmowania osób pełniących czynności liturgiczne wynika z chęci jakiegoś "utrwalenia" tych czynności i zachowania ich "pamiątki" na przyszłość, aby można było do nich wracać myślą i odnawiać ich przeżycie. Słowa, dźwięki, gesty "zapisane" przy pomocy tych środków technicznych pozostają martwe. Nie można bowiem utrwalić ani ludzkich przeżyć, ani nieuchwytnego dla zmysłów działania Trójosobowego Boga, stanowiącego istotę - misterium - świętych czynności. "Pamiątki" produkowane przez fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego nie są w stanie utrwalić w czasie samego misterium zbawienia, jakiego dokonuje Bóg w sercu człowieka i jakie winno owocować w jego czynach.

7. Całe zgromadzenie liturgiczne jest celebransem czynności sakramentalnych (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1140. 1188). Zgromadzenie to jest zorganizowane na podobieństwo żywego organizmu. Jego przewodniczącym jest biskup lub kapłan (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1142). Obok przewodniczącego działają także w zgromadzeniu takie osoby, jak diakon, akolita, lektor, kantor, komentator, członkowie chóru, ministranci. Większą część zgromadzenia stanowią inni wierni czynnie uczestniczący w liturgii przez wzrokową i słuchową komunię z przewodniczącym, przez aklamacje i odpowiedzi, przez słuchanie słowa Bożego, a nade wszystko przez wewnętrzne skupienie oraz komunię z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym (przez wiarę, nadzieję, miłość, wdzięczność, uwielbienie, przebłaganie, prośbę).

8. W żadnym z dokumentów Kościoła, w których jest mowa o sprawowaniu czynności liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie lub operatorze filmowym jako o członku zgromadzenia liturgicznego. Tymczasem bardzo często fotografowie i operatorzy zajmują w zgromadzeniu liturgicznym takie miejsce i tak się zachowują, jakby to oni właśnie byli przewodnikami zgromadzenia i ośrodkami jego uwagi.
8.1 Poruszanie się tych osób we wnętrzu kościoła podczas celebracji liturgii, a także manipulowanie sprzętem technicznym stwarza dodatkowe, niepotrzebne bodźce wzrokowo-słuchowe zakłócające uwagę uczestników.
8.2 Obecność tych osób w zasięgu wzroku wiernych konkuruje z rolą przewodniczącego lub usługujących w prezbiterium.
8.3 Ich działanie stwarza podświadomą presję w kierunku "pozowania", a więc i niebezpieczeństwo fałszowania postaw uczestników liturgii. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci (np. przystępujących do Pierwszej Komunii świętej) ze względu na ich ograniczoną zdolność skupienia się na misterium liturgii oraz podatność na rozproszenie uwagi przez drugorzędne, przypadkowe i zbyteczne czynności.

9. Biorąc pod uwagę wymienione powody ustala następujące zasady:
9.1 Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy - okazjonalnie lub na sposób stały - zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej.
9.2 Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej do proboszcza lub rektora oraz do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszyscy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytkować swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii.
9.3 Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych winny być odpowiednio i godnie, świątecznie ubrane.
9.4 Fotograf czy operator kamery nie powinien zajmować miejsca w prezbiterium, a więc w strefie przeznaczonej dla kapłana i osób pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie.
9.5 Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia (reflektorów, halogenów itp.) skierowanych w stronę zgromadzenia, czy też rażących wzrok osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach sakramentalnych (dzieci przyjmujących Pierwszą Komunię świętą, nowożeńców, usługujących). W wyjątkowych wypadkach, np. w przypadku transmisji, sprawa jest osobno rozpatrywana z odpowiedzialnym za kościół.
9.6 Podczas danej czynności może być dopuszczony do jej rejestrowania tylko jeden operator kamery filmowej lub wideo. Winien on zawsze zajmować w kościele stale miejsce i ograniczać do minimum ruchy związane z obsługą sprzętu, tak by wykluczyć rozpraszanie uwagi uczestników. Wciąż ulepszany sprzęt fotograficzny pozwala na fotografowanie z dalszych odległości -także więc fotograf może zająć swoje stanowisko w odpowiedniej odległości.
9.7 Fotograf i kamerzysta powinni bezwzględnie przestrzegać ciszy oraz zajmować postawę przewidzianą w danym momencie liturgii. Nie mogą prowadzić rozmów i przyjmować postaw niewłaściwych, które mogą być odebrane jako lekceważenie sprawowanych czynności liturgicznych.
9.8 Są w liturgii chwile wymagające szczególnego skupienia i uwagi, są to: czytania słowa Bożego, homilia (kazanie), modlitwa eucharystyczna, przeistoczenie (podniesienie). W tym czasie osoby fotografujące lub filmujące nie mogą się poruszać w kościele, bo przeszkadza to celebransowi i pozostałym uczestnikom liturgii.
9.9 Osoba filmująca i fotografująca powinna maksymalnie ograniczyć przechodzenie z jednej strony na drugą (mogą to uczynić przechodząc z tyłu kościoła, za ławkami). Przechodząc przez oś kościoła powinna oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi. Jeśli ma kamerę na ramieniu, to niech nie „kuca” i nie „symuluje” wykonania przyklęknięcia i znaku krzyża. Wystarczy, że zatrzyma się i skłonieniem głowy odda cześć Panu Jezusowi w tabernakulum.
9.10 Fotograf i kamerzysta, jeśli są osobami wierzącymi, są zobowiązani do czynnego udziału w liturgii. W ten sposób dają świadectwo swojej wiary oraz wspierają uczestnictwo zgromadzonych wiernych. Jeśli zaś fotograf i kamerzysta nie są osobami wierzącymi, są zobowiązani do postawy pełnej szacunku dla miejsca i liturgii.
9.11 Bezpośrednio przed celebracją poleca się odmówić stosowną modlitwę za przyczyną św. Maksymiliana Kolbe i Św. Weroniki .


Modlitwy fotografa i kamerzysty

W imię † Ojca i † Syna i † Ducha Świętego. Amen

Błogosławiony jesteś Boże, wieczna mądrości, Ty uświęcasz umysły ludzi i swoim błogosławieństwem wspierasz ludzkie przedsięwzięcia.

Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki.

Przyjmij Jezu, mój szczery ukłon, uwielbiaj ze mną Ojca światłości, daj mi Ducha Twego. Amen

Wszechmogący wieczny Boże, z którego natchnienia św. Maksymilian Kolbe wykorzystywał najnowsze zdobycze techniki, aby głosić Twoją chwałę, przymnóż nam wiary, abyśmy przez posługę filmowania sprawowaną z największą czcią dla świętych tajemnic zbawienia, służyli ewangelizacji w świecie współczesnym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Św. Weroniko, która otrzymałaś w cudowny sposób Obraz Świętego Oblicza naszego Pana, wspomagaj mnie, abym godnie i wiernie zachował materialną pamiątkę ze sprawowania świętych obrzędów. Amen.


9.12 W celu uniknięcia niepotrzebnych trudności i nieporozumień duszpasterze winni w odpowiednim czasie omówić ewentualny udział fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego z zainteresowanymi osobami, które mają ich zaprosić, np. z rodzicami dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej, z narzeczonymi przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa, z rodzinami zmarłych (w związku z pogrzebem), z alumnami, z neoprezbiterami-prymicjantami itd.

10. W myśl kanonu 562 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz "obowiązany jest czuwać, aby funkcje liturgiczne były godziwie sprawowane (...) i by nie działo się nic, co nie przystoi świętości miejsca oraz poszanowaniu domu Bożego", dlatego On jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących fotografowania lub filmowania czynności liturgicznych. Dlatego w przypadku braku poszanowania tych zasad i przyjętych ustaleń duszpasterze powinni odmówić fotografom lub operatorom sprzętu audiowizualnego prawa wykonywania w kościele tych czynności. Duszpasterze są bowiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za przygotowanie liturgii, za formację członków zgromadzenia oraz za sacrum liturgicznych celebracji.

  strona główna   ››     Parafia św. Franciszka z Asyżu     33-333 Cieniawa 198     tel. + 48 18 445 17 13     ‹‹   kontakt e-mail